Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

I. Quyền của Hội viên

 1. Được Câu lạc bộ bảo vệ quyền, lợi ích lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Câu lạc bộ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ, được tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Câu lạc bộ; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.
 4. Hội viên có quyền thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, kiến nghị và bảo lưu ý kiến của mình tại các phiên họp, sinh hoạt.
 5. Được giới thiệu Hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Câu lạc bộ.
 7. Được cấp thẻ Hội viên (nếu có).
 8. Được xin ra khỏi Câu lạc bộ khi không còn điều kiện tham gia hoạt động hoặc không có nguyện vọng tiếp tục tham gia Câu lạc bộ.

II. Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Câu lạc bộ.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Câu lạc bộ phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Câu lạc bộ.
 5. Đóng Hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.