Members’ rights and obligations

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS

I. Members’ rights   

 1. Have your rights, interests and legitimate interests protected by the Club according to the provisions of law.
 2. Receive information regarding the Club’s field of activities and actively participate in organized events and activities.
 3. Engage in discussions contribute to the development of the Club’s operational policies. Provide recommendations and opinions to relevant authorities on matters pertaining to the Club’s area of operation.
 4. Members have the right to discuss, question, criticize, vote, make recommendations and reserve their opinions at meetings and activities.
 5. Allowed to Introduce new members.
 6. Recive rewardes according to the Club’s regulations.
 7. You will receive a Membership card, if applicable.
 8. If you find yourself unable to meet the requirements for participation in Club activities, or if you no longer wish to continue your membership, you can request to leave the Club.

II. Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Câu lạc bộ.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Câu lạc bộ phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Câu lạc bộ.
 5. Đóng Hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.