Thủ tục gia nhập

THỦ TỤC GIA NHẬP 

I. Hội viên, tiêu chuẩn Hội viên

  1. Hội viên chính thức gồm: Chủ Doanh nghiệp đang là thành viên lãnh đạo của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoặc của tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện xin gia nhập Câu lạc bộ thì được xem xét kết nạp làm Hội viên của Câu lạc bộ.
  2. Hội viên danh dự: Là những doanh nhân, những lãnh đạo xuất sắc trong và ngoài nước, những nhà quản lý, nhà khoa học và các tổ chức có công đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Câu lạc bộ có thể được mời là Hội viên danh dự. Hội viên danh dự được tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Câu lạc bộ và tham gia biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ.

II. Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ, thẩm quyền kết nạp Hội viên; thủ tục ra khỏi Câu lạc bộ

1.Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ:

a) Hồ sơ đăng ký gia nhập Câu lạc bộ được gửi tới Văn phòng của Câu lạc bộ, gồm:

  • Đơn xin đăng ký gia nhập Câu lạc bộ (có mẫu kèm theo).
  • Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao các thẻ, chứng chỉ hành nghề có liên quan.
  • Lô gô hoặc ảnh sản phẩm (chứng minh không trùng lắp sản phẩm với Doanh nghiệp khác).

b) Câu lạc bộ có quyết định công nhận Hội viên và tổ chức kết nạp Hội viên mới. Kể từ ngày Câu lạc bộ có quyết định công nhận, Hội viên được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định tại Điều lệ này.

2.Thủ tục ra khỏi Câu lạc bộ:

a) Hội viên có đơn đề nghị thôi tham gia Câu lạc bộ được Chủ tịch chấp nhận.

b) Bị đình chỉ tư cách Hội viên, khi:

  • Hội viên mất quyền công dân theo quy định pháp luật mà và mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Toà án.
  • Hội viên có hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Câu lạc bộ, xâm hại đến lợi ích chung của Câu lạc bộ.
  • Hội viên không đóng Hội phí từ 06 tháng trở lên, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được Chủ tịch Câu lạc bộ chấp thuận.