Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

*********

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

 1. Tên tiếng Việt: Câu Lạc bộ Doanh nhân Quốc tế.
 2. Tên tiếng tiếng Anh: International Business Club.
 3. Tên viết tắt: IBC.
 4. Biểu tượng:

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. Câu Lạc bộ Doanh nhân Quốc tế (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của những doanh nhân Việt Nam và Quốc tế gồm các chủ doanh nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp tự nguyện tham gia, thành lập Câu lạc bộ nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của các Hội viên trong phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế; giao lưu, kết nối các doanh nhân, các tổ chức đại diện cho doanh nhân trong nước và Quốc tế.
 2. Tập hợp, đoàn kết phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ doanh nhân và các Hội viên đóng góp tích cực, có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế của doanh nghiệp, đất nước và quốc tế.
 3. Mỗi một Hội viên tham gia đảm bảo không bị trùng lắp về ngành nghề sản xuất và kinh doanh. Nhằm hỗ trợ nhau để phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng của các doanh nghiệp Hội viên.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

 1. Câu lạc bộ hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, thông lệ Quốc tế và Điều lệ của Câu lạc bộ được các Hội viên thông qua.
 2. Trụ sở của Câu lạc bộ đặt tại:….

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Câu lạc bộ có phạm vi hoạt động trong nước và quốc tế và có mối quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến lĩnh vực mà Câu lạc bộ hoạt động, phục vụ mục đích chung theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
 2. Câu lạc bộ được thành lập các chi nhánh Câu lạc bộ trực thuộc theo địa bàn, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.
 3. Câu lạc bộ được thành lập các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và tại nước ngoài hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ đề ra.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, thông lệ Quốc tế và Điều lệ Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

 1. Tuyên truyền mục đích của Câu lạc bộ.
 2. Đại diện cho các Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ, chia sẻ cơ hội kinh doanh giữa các Hội viên, Doanh nghiệp tham gia Câu lạc bộ.
 5. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Câu lạc bộ đã được thông qua. Không được lợi dụng hoạt động của Câu lạc bộ để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.
 2. Tập hợp, đoàn kết các Hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các Câu lạc bộ viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho Hội viên, hướng dẫn Hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Câu lạc bộ.
 4. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.
 5. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Câu lạc bộ.
 6. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Câu lạc bộ theo đúng quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn Hội viên

 1. Hội viên chính thức gồm: Chủ Doanh nghiệp đang là thành viên lãnh đạo của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoặc của tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện xin gia nhập Câu lạc bộ thì được xem xét kết nạp làm Hội viên của Câu lạc bộ.
 2. Hội viên danh dự: Là những doanh nhân, những lãnh đạo xuất sắc trong và ngoài nước, những nhà quản lý, nhà khoa học và các tổ chức có công đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Câu lạc bộ có thể được mời là Hội viên danh dự. Hội viên danh dự được tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Câu lạc bộ và tham gia biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ.

Điều 9. Quyền của Hội viên

 1. Được Câu lạc bộ bảo vệ quyền, lợi ích lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Câu lạc bộ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ, được tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Câu lạc bộ; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.
 4. Hội viên có quyền thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, kiến nghị và bảo lưu ý kiến của mình tại các phiên họp, sinh hoạt.
 5. Được giới thiệu Hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Câu lạc bộ.
 7. Được cấp thẻ Hội viên (nếu có).
 8. Được xin ra khỏi Câu lạc bộ khi không còn điều kiện tham gia hoạt động hoặc không có nguyện vọng tiếp tục tham gia Câu lạc bộ.

Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Câu lạc bộ.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Câu lạc bộ phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Câu lạc bộ.
 5. Đóng Hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.

Điều 11. Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ, thẩm quyền kết nạp Hội viên; thủ tục ra khỏi Câu lạc bộ

 1. Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ:
 2. a) Hồ sơ đăng ký gia nhập Câu lạc bộ được gửi tới Văn phòng của Câu lạc bộ, gồm:
 • Đơn xin đăng ký gia nhập Câu lạc bộ (có mẫu kèm theo).
 • Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao các thẻ, chứng chỉ hành nghề có liên quan.
 • Lô gô hoặc ảnh sản phẩm (chứng minh không trùng lắp sản phẩm với Doanh nghiệp khác).
 1. b) Câu lạc bộ có quyết định công nhận Hội viên và tổ chức kết nạp Hội viên mới. Kể từ ngày Câu lạc bộ có quyết định công nhận, Hội viên được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định tại Điều lệ này.
 2. Thủ tục ra khỏi Câu lạc bộ:
 3. a) Hội viên có đơn đề nghị thôi tham gia Câu lạc bộ được Chủ tịch chấp nhận.
 4. b) Bị đình chỉ tư cách Hội viên, khi:
 • Hội viên mất quyền công dân theo quy định pháp luật mà và mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Toà án.
 • Hội viên có hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Câu lạc bộ, xâm hại đến lợi ích chung của Câu lạc bộ.
 • Hội viên không đóng Hội phí từ 06 tháng trở lên, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được Chủ tịch Câu lạc bộ chấp thuận.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ

 1. Các cuộc họp thường kỳ.
 2. Ban Điều hành Câu lạc bộ:
  • Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Câu lạc bộ.
  • Ban Tài chính.
  • Ban Đối ngoại.
  • Ban Đối nội.
  • Tổng thư ký, Văn phòng Câu lạc bộ.
 3. Các Hội viên.

Điều 13. Các cuộc họp, sinh hoạt của Câu lạc bộ

 1. Chủ tịch Câu lạc bộ quyết định các cuộc họp, sinh hoạt của Câu lạc bộ.
 2. Do đề xuất của các Bộ phận giúp việc, các Hội viên và được Chủ tịch Câu lạc lạc bộ chấp thuận.

Điều 14. Ban Điều hành Câu lạc bộ

 1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Bộ phận giúp việc do Câu lạc bộ bầu trong số các Hội viên.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Điều hành:
 3. a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Câu lạc bộ, Điều lệ Câu lạc bộ, lãnh đạo mọi hoạt động của Câu lạc bộ;
 4. b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập các cuộc họp, sinh hoạt;
 5. c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Câu lạc bộ;
 6. d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, bộ phận giúp việc; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Câu lạc bộ (nếu có); Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Câu lạc bộ phù hợp với quy định của Điều lệ Câu lạc bộ và quy định của pháp luật;
 7. Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành:
 8. a) Ban Điều hành hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ;
 9. b) Ban hành các nghị quyết, quyết định của Câu lạc bộ đã được thông qua.

Điều 15. Tổng thư ký và Văn phòng Câu lạc bộ

Tổng thư ký là cán bộ chuyên trách được Ban Điều hành cử hoặc tuyển dụng với nhiệm vụ chính là người giúp việc cho Chủ tịch Câu lạc bộ, điều hành công việc hằng ngày tại Văn phòng Câu lạc bộ và có nhiệm vụ sau:

 • Quản lý hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ.
 • Theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác với Chủ tịch Câu lạc bộ, Ban Điều hành về các hoạt động của Câu lạc bộ, giúp Chủ tịch Câu lạc bộ chuẩn bị các báo cáo thông qua với Ban Điều hành.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Câu lạc bộ trình Ban Điều hành phê duyệt.

Điều 16. Ban Đối nội

 1. Ban Đối nội do Ban Điều hành bầu ra có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động chúc mừng, thăm hỏi, động viên khi Câu lạc bộ viên có các sự kiện quan trọng trong nội bộ Câu lạc bộ.
 2. Phụ trách hoạt động an sinh xã hội của Câu lạc bộ, tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động thường niên và phát sinh trong lĩnh vực an sinh vì cộng đồng.

Điều 17. Ban Đối ngoại

 1. Ban Đối ngoại do Ban Điều hành bầu ra có nhiệm vụ thiết lập và quản lý các mối quan hệ bên ngoài Câu lạc bộ.
 2. Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hình ảnh của Câu lạc bộ với các đơn vị truyền thông, đối tác và các cơ quan, tổ chức bên ngoài Câu lạc bộ.
 3. Liên hệ, cập nhật và tiếp nhận thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước; Hiệp Hội doanh nghiệp, và các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế. Tham mưu cho Ban Điều hành về các hoạt động liên quan đến đối ngoại của Câu lạc bộ.
 4. Tổ chức cho Hội viên tham gia các hoạt động của các tổ chức khác trong nước và quốc tế để kết nối giao thương.

Điều 18. Ban Tài chính

 1. Ban Tài chính do Ban Điều hành bầu ra, có nhiệm vụ xây dựng và tham mưu kế hoạch chi tiêu hàng năm cho Câu lạc bộ.
 2. Giúp Ban Điều hành, Chủ tịch Câu lạc bộ ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về thu, chi, quản lý, sử dụng quỹ của Câu lạc bộ.
 3. Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Câu lạc bộ.

Điều 19. Chủ tịch Câu lạc bộ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

 1. Chủ tịch Câu lạc bộ là đại diện chính thức của Câu lạc bộ trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Chủ tịch Câu lạc bộ do các Hội viên Câu lạc bộ trực tiếp bầu ra trong số các Hội viên. Tiêu chuẩn Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban Điều hành Câu lạc bộ quy định.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Câu lạc bộ:
 3. a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của Câu lạc bộ;
 4. b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Câu lạc bộ, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Câu lạc bộ. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của Điều lệ Câu lạc bộ; nghị quyết, quyết định của Câu lạc bộ;
 5. c) Chủ trì các phiên họp, sinh hoạt của Câu lạc bộ;
 6. d) Thay mặt Câu lạc bộ ký các văn bản;

đ)    Khi Chủ tịch Câu lạc bộ vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Câu lạc bộ được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Câu lạc bộ.

 1. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ do Hội viên Câu lạc bộ bầu trực tiếp trong số các Hội viên. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban Điều hành Câu lạc bộ quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Câu lạc bộ chỉ đạo, điều hành công tác của Câu lạc bộ theo sự phân công của Chủ tịch Câu lạc bộ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Câu lạc bộ và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Câu lạc bộ phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Câu lạc bộ và quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Câu lạc bộ

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Câu lạc bộ thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hội, nghị quyết của Câu lạc bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

 

CHƯƠNG VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ

 1. Tài chính của Câu lạc bộ:
 2. a) Nguồn thu của Câu lạc bộ:
 • Lệ phí gia nhập Câu lạc bộ, Hội phí hằng năm của Hội viên;
 • Thu từ các hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật;
 • Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 • Các khoản thu hợp pháp khác;
 1. b) Các khoản chi của Câu lạc bộ:
 • Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ;
 • Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
 • Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Câu lạc bộ theo quy định của Ban Điều hành Câu lạc bộ phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Điều hành.
 1. Tài sản của Câu lạc bộ: Tài sản của Câu lạc bộ bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ. Tài sản của Câu lạc bộ được hình thành từ nguồn kinh phí của Câu lạc bộ; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 26. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ

 1. Câu lạc bộ là tổ chức phi lợi nhuận, tự chủ về tài chính.
 2. Câu lạc bộ thực hiện chế độ công khai tài chính, có sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
 3. Tài chính và tài sản của Câu lạc bộ được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 dương lịch hàng năm.
 4. Ban Điều hành chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản của Câu lạc bộ, sổ sách kế toán phù hợp với quy định hiện hành, thực hiện công khai tài chính theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
 5. Báo cáo tài chính của Câu lạc bộ được Ban Điều hành báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và công khai tại các cuộc họp của Câu lạc bộ (nếu cần thiết).
 6. Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 7. Ban Điều hành Câu lạc bộ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ

 1. Chỉ có cuộc họp của Câu lạc bộ đưa ra nghị quyết mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Câu lạc bộ phải được quá 1/2 (một phần hai) số Hội viên chính thức có mặt tại cuộc họp tán thành và được Chủ tịch Câu lạc bộ ban hành Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ này gồm 7 Chương, 28 Điều đã được các Hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân Quốc tế thông qua tại cuộc họp ngày … tháng … năm 2024 tại thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Chủ tịch Câu lạc bộ.
 2. Căn cứ quy định của pháp luật về Hội và Điều lệ Câu lạc bộ, Ban Điều hành Câu Lạc bộ Doanh nhân Quốc tế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.