Ban chấp hành

Ban Điều hành Câu lạc bộ

1.Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Bộ phận giúp việc do Câu lạc bộ bầu trong số các Hội viên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Điều hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Câu lạc bộ, Điều lệ Câu lạc bộ, lãnh đạo mọi hoạt động của Câu lạc bộ;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập các cuộc họp, sinh hoạt;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Câu lạc bộ;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, bộ phận giúp việc; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Câu lạc bộ (nếu có); Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Câu lạc bộ phù hợp với quy định của Điều lệ Câu lạc bộ và quy định của pháp luật;

3.Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành:

a) Ban Điều hành hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ;

b) Ban hành các nghị quyết, quyết định của Câu lạc bộ đã được thông qua.