INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTION (IBC)

IBC Club is an organization founded with the goal of fostering a dynamic and sustainable business community, while also playing a role in the overall development of the country. Our primary focus is on organizing trade promotion activities for our members, creating a platform for networking, trade, and investment opportunities. Through these activities, IBC Club aims to facilitate international cooperation and enhance the capacity, connectivity, and collaboration among our members. The IBC Club facilitates the exchange of comprehensive information regarding each target market to ensure that members possess a thorough understanding and derive maximum benefits within the framework of investment cooperation agreements in international trade, of which Vietnam is a member. 

Overview Introduction

Câu lạc bộ IBC là một tổ chức được thành lập ra với mong muốn tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo và bền vững, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Organizational chart

Đứng đầu là Chủ tịch thường trực, Chủ tịch danh dự

Operational regulations

– Tự nguyện, tự quản.
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
– Không vì mục đích lợi nhuận.
– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, thông lệ Quốc tế và Điều lệ Câu lạc bộ.

Association publications

Trading chance